332574
Přihlášení Cookies

Honza Had Mertlík

chalupník v Bělé - Tisovce, č.p.2, Turnov

Navigace

 

Vyhledávání

Hledání uzavřených depresí

Zpracování podrobných výškopisných dat pomocí SAGA-GIS

V Českém ráji se jako jedna z důležitých analýz jeví vyhodnocení uzavřených depresí. Najdeme jich v našem typu krajiny hned několik.

Antropogenní: Rybníky, prostory na násypy komunikací, prostory za povodňovými hrázemi, ale i silniční příkopy jsou takto vyhodnoceny. DMR nezná propustky a při zpracování jsou z reliéfu odstraněny pouze velké stavby - mosty. Další skupinou jsou tvary spojené s povrchovou či podpovrchovou těžbou. Nezkoumal jsem vyhodnocení silážních žlabů či podobných zemědělských staveb.

Přírodní: Deprese v říčních nivách, například po starých korytech, prostory hrazené sesuvy či výplavovými kužely, deprese v akumulačních částech sesuvu, svahové trhliny či rozsedliny, závrty, pseudozávrty, poloslepá údolí ale z menších forem i třeba pozůstaky po vývratech. 

Závrty mezi Krtolou, Ochozem a Starými Hrady

Příklad vyhodnoceného digitálního modelu reliéfu 5. generace

Jedná se o část Příhrazských skal severně od Krtoly. Ve směru SZ-JV probíhá puklinový systém, na kterém je v centrální části obrázku vytvořeno mělké poloslepé údolí v místě zvaném V Kotli a v vlevo nahoře je klasicky vyvinuté poloslepé údolí poblíž Ochozu. V pravé části je pak skupina většinou protáhlých depresí. Při horním okraji jsou pak za dvěma sesutými bloky velmi mělké deprese. Při pouhém sledování průběhu vrstevnic bez kót není zřetelné, že se jedná o inverzní reliéf a tento velmi snadno unikne pozornosti. 

Analýza uzavřených depresí v SW SAGA není dostupná samostatně, pouze v Terrain Analysis - Compound Analyses jako součást balíku asi 15 analýz. Dávkové zpracování neurychlí zpracování jednotlivého listu, neboť proběhnou všechny analýzy, pouze je možno zadat uložení jen u některých. Velikost každého gridu s velikostí buňky 1 m na ploše listu SMO5 je 20 MB.

Druhou cestou k vyhledání depresí je použití modulu Terrain Analysis - Preprocessing - Fill Sinks. Doporučuji algoritmus Wang & Liu, který je výrazně rychlejší. Následným krokem je pak rozdílový grid (Grid - Calculus - Grid Difference) Pokud chcete mít hodnoty hloubky depresí kladné jako u předešlého, odečítejte od vyplněných depresí (no sinks). 

Implicitní barvy i rozsah pro zobrazení gridu depresí jsou upraveny. V případě výskytu hodnoty -99999 pro buňky bez dat by daný list měl barvy redukované na červenou pro území bez dat a modrou pro kladné hodnoty depresí. Nejnižší hodnota je změněna na bílou a rozsah zobrazení nastaven od 0,5 m, maximum je ponecháno. Změnou se opticky zbavíme nevýznamných ploch.


Vytvořeno 18.10.2013 10:23:09 | přečteno 312x | mertlik
Jan "Had" Mertlík - mertlik(at)cesky-raj.info
 
Jan "Had" Mertlík - mertlik(at)cesky-raj.info
load